ක්‍රි.ව 1875 වසරේ ආනන්ද ජාතික පාසල ආරම්භ කළ දා සිට ආනන්දයේ හිටපු විදුහල්පතිවරු නිර්මාතෘවරයාගේ දැක්ම අනුගමනය කරමින් සත් ආචාරධර්මීය වටිනාකම් උපයෝගී කර ගනිමින් පෝෂණය කිරීමට වෙහෙස නොබලා කැප වූහ.ආනන්දය පුරාවටම පැතිරයන  ගුරුවරුන්ගේ ගෞරවනීය වෘත්තීයභාවය සහ දැඩි කැපවීම පිළිබඳව ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ නිදර්ශනාත්මක ජයග්‍රහණ සහ ඉහළ පිළිගැනීමට ලක් වූ කාර්ය සාධනයන් විශාල ලෙස කථා කරයි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ නවීන අංග හැරුණු විට, ස්වභාවික පරිසරය සමස්ත පාසල් ප්‍රජාවටම, විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ අත්කර ගැනීම සඳහා අධ්‍යයන හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ඉතා පහසුවෙන් කරගෙන යාමට පහසුකම් සපයයි.